שלח לחבר
הדפס

קדושת עלוני השבת
(פרשת ראה)
הרב בן ציון אלגאזי שליט"א, ראש המכון


מידי שבת בשבתו זוכים אנו לאסוף כעמיר גורנה את עלוני השבת המציפים את בתי הכנסת ,נדמה שהאיסוף הוא תחליף לאיסוף המן במדבר "לחם יומיים..."                                                                     השאלה היא, מה דין העלונים לאחר הקריאה בהם? לגבי חובת גניזתם.                              
בפרשתנו אומרת התורה: "אבד תאבדון את כל המקומות אשר אבדו שם הגויים וכו'... ואבדתם את שמם מן המקום ההוא לא תעשון כן לה' אלוקיכם". ומכאן, למדו חז"ל בספרי: "מנין למוחק אות אחת מן השם שהוא בלא תעשה שנאמר: "ואבדתם את שמם לא תעשון כן לה' אלוקיכם" .           

 הרמב"ם פסק שבכל מקום שישנו שם ה' קוצץ את השם בשלמותו וגונזו. מדברי החינוך במצווה תל'ז  ניתן להסיק שלמחוק את שם השם מן התורה יש איסור לאו ובנביאים וכתובים האיסור הוא מדברי סופרים . לכן , יש להסיק מהחינוך שיש לחלק בין שמות הקודש הכתובים על גבי קלף בקדושה ובכוונה לבין שמות הכתובים על נייר כשאר כתבי הקודש

ואין איסורם אלא מדברי סופרים.                                                       אומנם בשו"ת "חוות יאיר" כתב שהעלו רוב גדולי הפוסקים שאין חילוק בין ספרים הנכתבים לבין ספרים הנדפסים וכל הקדושה שיש לספרים הנכתבים יש ג"כ לספרים הנדפסים וכל המיקל עתיד ליתן את הדין.     ובכל אופן, מצינו כמה פוסקים שהתירו לשרוף את כתבי קודש מודפסים כך נכתב בשו"ת ציץ אליעזר ח"ג סימן א' "... יש שפיר לדון להקל. ולשרוף את עלי ההגהות אבל לא לקורען ולהשליכן באשפה דרך ביזיון" וכן פסק הגר"מ פיינשטיין באגרות משה שיש לחלק בין תורה שבכתב לתורה שבע"פ מכיוון שכל כתיבת תורה שבע"פ היא רק לצורך לימוד ומה שאינו נועד ללמוד פקע קדושתן כגון: גמרות ישנות ושאר ספרים שהתבלו וממילא סיימו את ייעודם  ומותר לשורפן .                               דין עיתונים ועלוני שבת שהודפסו נראה שלפי כמות הפרסומים, החדשות והמכירות שיש בהם משמע שלא הודפסו לצורך דבר שבקדושה בלבד הגם שהם מעוטרים בכמה דברי תורה כדי ליפות את העלון ממילא אין הם טעונים גניזה, אלא שמן הראוי לא להשליכם דרך ביזיון כפי שפסק הגר"מ פיינשטיין ולכן, ניתן לארזם בשקית ולסוגרה ולהניחם באשפה שאז אין בזה דרך ביזיון. עלונים או מאמרים תורניים שכולם קודש ולא נועדו לצורך פרסום ומכירות כגון: דפי מקורות של שיעור וכדו' לדעת פוסקים רבים יש להניחם בגניזה בדרך כבוד כשאר כתבי הקודש .                                                                                 יש מן הפוסקים שהתירו אף באופן גורף להשליך את כל עלוני השבת לפחי מיחזור ובזה למנוע בזיון יתר של פיזורם והשלכתם של העלונים בראש כל חוצות .                            

ואם בעלוני שבת עסקינן , אין לקרוא בהם תוך כדי התפילה ובקריאת התורה וכן ישנו איסור בשבת לעסוק בהודעות המסחריות המתפרסמות בהם ולתכנן על פי הם תכנונים מעשיים לימות השבוע, נקודת זכות בריבוי העלונים נתגלה חזון הנביאים שניבאו ואמרו:

"הנה ימים באים נאום ה' לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם  לדבר (לדף) ה' ".