שלח לחבר
הדפס
בס"ד

                                      "טו באב"
                                   
 (פרשת ואתחנן)
                        הרב בן ציון אלגאזי שליט"א, ראש המכון

על ט"ו באב מובא בגמ' כימים  טובים שאין כדוגמתם שבהם, היו יוצאות בנות ישראל אל הכרמים ומחפשים את בן זוגן  כמובא בגמ' במסכת תענית (דף כו עמוד ב):
"אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין, שלא לבייש את מי שאין לו, כל הכלים טעונין טבילה. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים, ומה היו אומרות: בחור! שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה, שקר החן והבל היפי אשה יראת ה' היא תתהלל, ואומר: תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה".
מנהג זה אולי נובע מזה שאף שעל פי דין האיש הוא המקדש אך אין האישה מתקדשת אלא לדעתה ויתרה מזו הגמ' בקידושין אומרת אף שהאב מקדש את בתו בו ובשלוחו בכל אופן אסור לו לאדם לקדש את בתו מבלי שהיא תראה אותו עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה, וכך בט"ו באב בנות ישראל היו יוצאות ומשכנעות את הבחורים לקחתן ובו בעת היו בוררות להם את הישר בענייהם וראוי להתבונן בהלכה בלשון שאומרות בנות ישראל בחור שא נא עיניך משמעותו תתרכז רק בישרה בעיניך ותו לא וזה כנגד האיסור של "לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" ומובא  בגמ' במסכת נדרים (דף כ עמוד ב):  "ולא תתורו אחרי לבבכם - מכאן אמר רבי: אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר". ובשיטה מקובצת במסכת נדרים (דף כ עמוד ב) מובא: אחרי לבבכם זה הרהור שתלוי בלב. ואפילו בשתי נשיו שמתוך שמחשב באחרת בשעת מעשה מפסיד תאוותו מזאת,  ומבאר המהרש"א חידושי אגדות מסכת נדרים (דף כ עמוד ב): "ולא תתורו אחרי לבבכם וגו' שלא יתן עיניו  פתח בלב וסיים בעין שהם שני  סרסורי עבירה ע"י שעינו מסתכל באשה אחרת נותן לבו עליה ובגדר ערוה משתעי קרא כדכתיב אשר אתם זונים גו' זנות ממש" וכך פסק הרמב"ם, רמב"ם הלכות איסורי ביאה (פרק כא הלכה יב).
וכן אסרו חכמים ש"לא ישמש אדם מיטתו ולבו מחשב באשה אחרת", ובשולחן ערוך אורח חיים הלכות ק"ש ותפלה של ערבית (סימן רמ סעיף ב): "לא ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר, ואפילו שתיהן נשיו".
בעולם שכל דבר אדם יכול לראות מסוף העולם ועד סופו בלחיצת כפתור האיסור של לא תתורו חייב להיות נשמר פי כמה הן בחובה שהאינטרנט יהיה המסונן שאף אחד מאנשי הבית לא יתור אחרי עיניו ולבו. וכן מחוץ לחצי אמה של המחשב לצערנו כיום ברחוב נשים הולכות כאדם הראשון קודם החטא כבגן עדן מקדם וחובה עלינו לזכור תמידית את דברי ר' עקיבא באבות (פרק ג): "רבי עקיבא אומר שחוק וקלות ראש מרגילין לערוה  קלות ראש גורמת פעמים למכשולות לא פשוטות, פעמים שבמקומות מעורבים בגברים ונשים, במפגשי רעים, סעודות משותפות, חדרי מורים ובטיולי משפחות מאבדים את גבול הטעם הטוב בין המינים ובקלות זה גורם שאין כל אחד נותן את עיניו רק בכוסו שלו  אלא גם בשל חברו ולכך ישנם תוצאות קשות ומרחיקות לכת. אנחנו חיים כיום במציאות מורכבת מאד מחד גיסא העולם בנוי במציאות של גברים ונשים העובדים יחדיו  ומניעים את גברים ונשים כאחד בכל מישורי החיים ומאידך זה מזמין נסיונות קשים ואתגריים רק מי שההלכה נגד עיניו ורוצה באמת  לקיימה בכל לבו ויש לו ידיעה ברורה לתוצאות הקשות היכולות להיווצר בפזילה לצדדים יחסוך לעצמו תוצאות קשות ומרות. ראוי שבכל בוקר יאמרו בני הזוג אחד לשני טרם יציאתם לעולם המעשה "שא נא עיניך ותראה רק אותי ואני אראה רק אותך" כל אחד על מעלותיו ובכך יהיו חיי הזוגיות שלהם יום יום כט"ו באב שלא היו ימים טובים לבני הזוג מימים של נאמנות כזאת המביאה תמיד לשלמות.