שלח לחבר
הדפס

 

קליות ואגוזים
(פרשת ויקרא - דין קטניות בפסח)
הרב בן ציון אלגאזי שליט"א, ראש המכון

בגמרא במסכת פסחים מתואר שר"ע היה מחלק לתינוקות קליות ואגוזים בערב הפסח. יש שרצו לטעון ש"קליות" אלו קטניות, ומכאן נעסוק בדין קטניות בפסח.

בפסחים (דף לה ע"א) מבואר שרק חמשת מיני דגן באים לידי חימוץ, מה שאין כן אורז ודוחן, שאין בהם חשש חימוץ כלל, ומותר לבשלם ולאוכלם בפסח. וכן עשו מעשה רב מגדולי האמוראים, כמבואר בפסחים (דף קיד ע"ב).
חמשת מיני דגן הינם: חטים ושעורים, כוסמין, שבולת שועל ושיפון.
וזו לשון הרמב"ם בעניין: "אבל הקטניות, כגון אורז ודוחן ופולים ועדשים וכיוצא בהן אין בהן משום חמץ אלא אפילו לש קמח אורז וכיוצא בו ברותחין וכסהו בבגדים עד שנתפח כמו בצק שהחמיץ הרי זה מותר באכילה שאין זה חמוץ אלא סרחון".
(בפרק ה' מהלכות חמץ ומצה, הלכה א')
וכן פסקו הרי"ף והרא"ש ושאר פוסקים, ואין בזה שום מחלוקת מעיקר ההלכה. לכן פשט המנהג בכל תפוצות ספרד וארצות המזרח לאכול אורז וקטניות בפסח, וכן פסקו הטור והשולחן ערוך (או"ח סימן תנג סעיף א'), שאורז וקטניות אינם באים לידי חימוץ כלל, ומותר לעשות מהם תבשילים בפסח.
אמנם בהגהות מיימוניות (הלכות חמץ שם) ובמרדכי כתבו בשם ספר הסמ"ק (סימן רכב): "הקטניות, כגון פולים ועדשים, יש נוהגים בהם איסור מלאוכלם בפסח, וכן היה נוהג רבינו שמואל מאיברא, אבל רבינו יחיאל ושאר גדולים היו נוהגים בהם היתר, וקשה מאוד הדבר להתיר כיון שאחרים נהגו בהם איסור, ולא משום חימוץ נהגו לאסור, שהרי אפילו תינוקות של בית רבן יודעים שאינם באים לידי חימוץ אלה חמשת מיני דגן בלבד, ולא יטעה בזה שום אדם. אלא כיון שהדגן מעשה קדרה הוא וכן הקטניות מעשה קדרה, גזרו על בישול קטניות משום בישול דגן. ועוד שיש מקומות שעושים פת מקטניות וכו', ועוד שפעמים תבואה מעורבת בהם ואי אפשר לבררם יפה. ואף על פי שבתלמוד התירו אורז וקטניות בבישול, יש להחמיר בדורות אלו שאינם בקיאים כל כך בדיני איסור והיתר כדורות הראשונים". ע"כ.

והובא כל זה בבית יוסף (סימן תנג), וכתב על זה, שאין מי שחושש לדברים אלו זולת האשכנזים. וכן פסק בשלחן ערוך. אבל הרמ"א כתב שהאשכנזים נהגו להחמיר בזה. וזה לשון השו"ע:
"אלו דברים שיוצאים בהם ידי חובת מצה, בחטים ובשעורים ובכוסמין ובשבולת שועל ובשיפון, והמנהג ליקח לכתחלה חטים, (מהרי"ל), אבל לא באורז ושאר מיני קטניות, וגם אינם באים לידי חימוץ ומותר לעשות מהם תבשיל. הגה: ויש אוסרים (טור והגהות מיימוני פ"ה ומרדכי פ' כל שעה). והמנהג באשכנז להחמיר, ואין לשנות. מיהו פשוט דאין אוסרים בדיעבד אם נפלו תוך התבשיל. וכן מותר להדליק בשמנים הנעשים מהם ואינן אוסרים אם נפלו לתוך התבשיל. וכן מותר להשהות מיני קטניות בבית (ת"ה סי' קי"ג)".
והגר"ש וואזנר אסר אף לבשל ולאכול קטניות מזמן איסור אכילת חמץ: "ומש"כ כב' בענין אכילת קטניות בער"פ אם המנהג רק בפסח או גם בער"פ, אין להאריך בזה כיון דכ' החק יעקב סי' תע"א ס"ק ב' דגם בער"פ אסור, ומנהג רבותינו בערב פסח לאכול רק פירות ובשר וכיו"ב סתמו כמפורש דקטניות אסורים, ואין להרהר בזה והוא בכלל הפורץ גדר".
(שבט הלוי ח"ג סי' לא)

הגר"ע יוסף התיר לאשכנזים לאכול תבשילים שבושלו בכלים שבושל בהם קטניות: "מותר לאשכנזים הנוהגים איסור באורז וקטניות בפסח להתארח בבית הספרדים ועדות המזרח שנוהגים היתר באורז וקטניות בפסח, ולאכול מהתבשילים המוגשים לפניהם, אפילו אם הם יודעים בבירור שנתבשל בכלים ההם באותו יום אורז וקטניות".
(יחווה דעת ח"ה, סימן לב)

(ניסן ה'תשע"ז)