שלח לחבר
הדפס
תענית טלפון בעשרת ימי תשובה
(פרשת ניצבים - עשרת ימי תשובה)
הרב בן ציון אלגאזי שליט"א, ראש המכון
 
רבות נכתב בפוסקים על תעניות בעשרת ימי תשובה ואף רבים נהגו להתענות בערב ראש השנה, כמובא בשולחן ערוך:

"נוהגים להתענות ערב ר"ה. הגה: והמדקדקים נהגו שכל אחד מתענה העשרה ימים (מרדכי ספ"ק דר"ה וריש יומא), וכן נכון לעשות. וכל אלו התעניות אין צריכין להשלים, ואין קורין בהם ויחל, אפילו ערב ראש השנה, ואם חל ברית מילה בערב ר"ה, יכולים לאכול (ב"י בשם תשובה אשכנזית). ורבים נוהגין לאכול בערב ראש השנה קודם עלות השחר (מהרי"ל); משום חקות העמים הנוהגים להתענות בערב חגיהם ויכולין לאכול בלא תנאי אחר שכן נהגו (ד"ע). ולכן נהגו רבים לצום בערב ראש השנה לפחות עד חצות". [שו"ע, אורח חיים, הלכות ראש השנה, סימן תקפא, סעיף ב]
 
אך כידוע, בימינו ירדה חולשה לעולם והצום נהיה קשה יותר. מאידך, ישנה התמכרות טוטלית למכשירי הפלאפון למיניהם, וחשבתי שאולי כדאי שבדורנו יהיה ראוי לעשות בעשרת ימי תשובה תענית טלפון, שהרי אין דבר גדול יותר בתהליך התשובה משאדם יגיע חזרה למדרגת הבחירה החופשית. הרי כל זמן שהוא קשור לדבר חטא, הרי שאינו בן חורין בשליטה על כוחותיו, כמבואר ברמב"ם הלכות תשובה:

"רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו, הוא שכתוב בתורה הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, כלומר הן מין זה של אדם היה יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה הענין שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע וכיון שכן הוא פן ישלח ידו".  ובדורנו הגענו למצב של כי נמכרנו אני ועמי למכשירים אלה שעד אין אדם סח עם חברו ללא הפסק בתפילות ובשעורים אבד ה הכוונה והריכוז וכן התקשורת המשפחתית  צומצמה עד  כי אין רגע בלא פגע של לצלצול הודעה קבלת מייל או שאר דרכי העברת המידע ובכך העולם החופשי איבד את חרותו לכן חשבת שאולי ראוי לעשות בימי עשרת ימי תשובה כחלק ממהלך התשובה תענית פלאפון שבמשך ימים נשגבים אלה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה ונהיה עסוקים באמת בעולמנו הטעון תיקון ובבין אדם לחברו הטעון שיפור וחלק מתהליך התשובה הכולל ניתוק של  כמה ימים מהמכשיר שמשעבד את רוחנו, נפשנו ונשמותינו".                                                                          
[רמב"ם, הלכות תשובה, פרק ה, הלכה א]

ושמא יאמר אדם שכיום כבר אינו מסוגל להתנתק כל היום מהמכשיר עקב צורכי העבודה, לפחות שישהה בתענית כמה שעות בימים אלה, שגם תענית לכמה שעות - מעלה יש לה. ואם תענית מאוכל - מעלה יש לה, כ"ש מהמכשיר הכל-כך לופף אותנו בכל אורחות חיינו. אכן מצינו שיש ערך לתענית שעות, כפי שכתב בפסקי תשובות:
"והקובע לו ללמוד ערך ה' שעות בלא שום הפסק דיבור בענין אחר ובלא ענין טעימה בעלמא ועל דרך תענית שעות נראה שדבר זה ענין נפלא המועיל ומזכך ומכפר ומביא אותו אדם לתשובה וכפרה מועילה. וכשהאדם רוצה להתנדב תענית, טוב יותר שיקבל תענית מן הדיבור ממה שיקבל עליו מן האכילה, כי ממנו לא יהיה לו נזק לא בגופו ולא בנשמתו ולא יחלש עי"ז, וכעין זה כתב הגר"א באגרתו שצריך האדם לייסר עצמו לא בתעניות וסיגופים כי אם ברסן פיו ובתאוותיו וזהו התשובה, ובימים אלו הוא תיקון גדול לקדש עצמו במותר לו".
[פסקי תשובות, אורח חיים, סימן תרפה]

ואשרי מי שיצליח להתרומם ולהתקדש בימים אלה.
שנה טובה ומבורכת!    

(אלול ה'תשע"ו)